V prostoru 120 x 90 cm

rozpracováno

From the album

Obrazy